Afgasset gylle

Efter afgasning, bliver biomassen pumpet til lagertankene, hvorfra det distribueres ud til landmændenes egne lagertanke eller til direkte udspredning på mark om foråret.

Langt den største del af den afgassede biomasse, bliver kørt retur til de leverandører som leverer husdyrgødning til biogasanlægget. Overskudsproduktionen afsættes til planteavlere som et godt og billigt alternativ til handelsgødning.

Fordelene ved afgasset husdyrgødning, i forhold til ubehandlet husdyrgødning er bl.a.:

  • Lugtgener ved gylleudbringning med afgasset gylle nedsættes i forhold til udbringning af ubehandlet gylle
  • Næringsstofindholdet kan analyseres præcist
  • En stor del af kvælstoffet i husdyrgødningen, omdannes i forgasningsprocessen til at være på ammoniumform.

Herved kan næringsstofferne udnyttes bedre, fordi de er direkte optagelige i planter og risikoen for udvaskning af næringsstoffer mindskes

Vi har pt. afgasset gylle/biomasse på lager til udspredning på landbrugsjord, så hvis du er interesseret heri, er du velkommen til at kontakte os. Landmænd med egne lagertanke vil blive prioriteret først.