Klima og miljø

Foruden energiproduktion, opnås der ved afgasning af husdyrgødning og restprodukter en række miljø- og ressourceforbedringer for landbruget, industrien og for samfundet generelt.

Fordele ved at forgasse husdyrgødning og organiske restprodukter er bl.a. at:

  • Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der nemlig ikke fossilt bundet kulstof, som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes methan- og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser
  • Biogas er en billig løsning i til reduktion af drivhusgasemissionen
  • I biogasanlægget sker der en hygiejnisering, så der ikke er risiko for spredning af patogene og ukrudtsfrø
  • Lugtgener ved gylleudbringning med afgasset gylle, nedsættes i forhold til udbringning af ubehandlet gylle
  • Næringsstofindholdet kan analyseres præcist
  • En stor del af kvælstoffet i husdyrgødningen, omdannes i forgasningsprocessen til at være på ammoniumform. Herved kan næringsstofferne udnyttes bedre, fordi de er direkte optagelige i planter og risikoen for udvaskning af næringsstoffer mindskes
  • Omfordeling af husdyrgødning indenfor et lokalområde bliver lettere
  • Rågyllen afhentes direkte fra staldene, hvorfor der ikke afgives så store emissioner af ammoniak og drivhusgasser fra landbruget

Vi kan ikke helt fjerne al lugt omkring et biogasanlæg, men generne kan minimeres kraftigt ved hjælp af effektive ventilationssystemer og omhu. På Bånlev Biogas, minimeres lugtgenerne ved hjælp af et vores ventilationssystem og to store biofilter. Biofiltrene renser luften biologisk ved hjælp af en bakteriekultur, der fjerner svovlbrinte, ammoniak og mercaptaner fra ventilationsluften, inden den afkastes i en 24 m høj skorsten.